JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac

Plan generalne regulacije

Plan generalne regulacije Gornji Milanovac 2025.

Plan generalne regulacije se donosi kao strateški razvojni plan sa opštim elementima razvoja.Ovim planom definiše se granica plana i obuhvat građevinskog područja, generalna namena površina koje su planirane u građevinskom području na nivou urbanističkih zona, kao i generalni pravci i koridori za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastukturu.

Plan generalne regulacije Gornji Milanovac 2025 obuhvata katastarsku opštinu G. Milanovac površine 1697,22 ha.Osnovni cilj PGR Gornji Milanovac 2025. je da se modelira ekonomski i ekološki racionalan urbani razvoj grada, usklađivanjem sa mogućnostima i ograničenjima u raspolaganju prirodnim i stvorenim vrednostima i potrebama dugoročnog socijalnog i ekonomskog razvoja.
 
Izrada Plana generalne regulacije je u fazi Koncepta
 
 

Podrška klijentima

Support

Beli labud 2015

Kontakt podaci

32300 Gornji Milanovac

Tihomira Matijevića 4

Telefon:

  • (032) 716 - 858,

  • (032) 713 - 554,

  • (032) 712 – 725

Faks:

  • (032) 716 – 858

Žiro račun: 840-159641-94

PIB: 101152844

 


You are here  : Početak Urbanistički planovi Plan generalne regulacije