JAVNE NABAVKE AKTUELNOSTI SERVIS ZA GRAĐANE O NAMA JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU OPŠTINE GORNJI MILANOVAC KONTAKT Gornji Milanovac, Tihomira Matijevića 4, Tel: + 381 32 (0) 710 920, O NAMA
PRATITE NAS: PARKING SERVIS

POČETNA / AKTUELNOSTI / SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

AKTUELNOSTI #mapa Adresa JP za izgradnju opštine Gornji Milanovac Tihomira Matijevića br.4 32300 Gornji Milanovac, Srbija Design and development by Planeta računari - Photo by Aleksander Krsmanović

Saobraćajna signalizacija je sistem sredstava, uređaja i oznaka za regulisanje saobraćaja. (Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, Sl. Glasnik RS Srbije, 41/09).
Javni putevi moraju da se obeleže propisanom saobraćajnom signalizacijom, kojom se učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na putu, odnosno delu puta, stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obaveze kojih se učesnici u saobraćaju moraju pridržavati i daju potrebna obaveštenja za bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

  

Saobraćajnom signalizacijom moraju da se obeleže i opasnosti privremenog karaktera.


Saobraćajna signalizacija se deli na vertikalnu i horizontalnu, a čine je: saobraćajni znakovi; oznake na kolovozu i trotoaru; uređaji za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova (semafori); svetlosne oznake na putu; branici ili polubranici na prelazu puta preko železničke pruge; privremena saobraćajna signalizacija, i druge oznake na putu.


Vertikalna signalizacije se može definisati kao skup posebno kodiranih oznaka namenjenih učesnicima u saobraćaju, koje se, u odnosu na saobraćajne površine, lociraju u vertikalnoj ravni. Tako formiran skup oznaka prezentiran je učesnicima u saobraćaju pomoću različitih saobraćajnih znakova. Njihova osnovna namena proistekla je iz potrebe da se upravlja kretanjem po mreži. Drugim rečima,

saobraćajni znakovi se mogu tretirati kao jedno od tehničkih sredstava za regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima.


Najčešće, vertikalnu signalizaciju delimo prema  funkcionalnim karakteristikama pojedinih znakova:


• znakovi opasnosti,

• znakovi za regulisanje prvenstva prolaza,

• znakovi za obeležavanje prelaza saobraćajnica i pruga u nivou,

• znakovi zabrane (ograničenja),

• znakovi obaveza,

• znakovi obaveštenja,

• znakovi zaustavljanja i parkiranja, i

• dopunske table.


Horizontalna signalizacija se može definisati kao skup posebno oblikovanih geometrijskih elemenata (linija, figura i polja) i natpisa, čijim se kombinovanjem (prilikom projektovanja) i ugradnjom (na kolovozu) formiraju oznake. Horizonalna signalizacija postoji i na drugim (saobraćajnim) površinama: trotoarima, komunikacijama unurar garaža i parkinga, aerodromskim pistama i platformama itd.
Osnovna podela horizontalne signalizacije potiče od namene oznaka. Ova podela uslovljena je  položajem oznaka u odnosu na simetralu kolovoza puta ili ulice. Tako postoje:


• uzdužne oznake,

• poprečne oznake, i

• ostale oznake.


U grupu uzdužnih oznaka spadaju različiti tipovi linija: razdelne linije, ivične linije, linije vodilje i sl.


U grupu poprečnih oznaka spadaju linije zaustavljanja (ova oznaka se često naziva i "stop" linija), pešački prelazi, prelazi biciklističkih staza, kosnici, graničnici itd.


U grupu ostalih oznaka spadaju strelice, natpisi, polja i linije za usmeravanje, oznake za parkiranje itd.

Shodno zakonskim aktima, Javno preduzeće za izgradnju opštine, vrši redovno održavanje saobraćajne signalizacije i opreme puta, kao i radove na održavanju i uklanjanju svih oštećenja na njima. Radovima na održavanju saobraćajne signalizacije i opreme puta smatraju se pregledi, praćenje i evidentiranje njihovog stanja i promena.


Održavanje signalizacije i opreme mora biti takvo da se obezbedi njihova funkcionalnost, odnosno osiguraju svi potrebni uslovi za bezbedno odvijanje saobraćaja i pružanje usluga korisnicima puta.


Radovi održavanja saobraćajne signalizacije i opreme obavljaju se tokom cele godine prema progamu održavanja i na osnovu uočenih nepravilnosti i oštećenja koji se utvđuju odgovarajućim pregledima.


Javno preduzeće za izgradnju redovno vrši čišćenje saobraćajne signalizacije i opreme puta.


REDOVNA ODRŽAVANJA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA PROGRAM POSLOVANJA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA Pravilnik_o_saobracajnoj_signalizaciji.pdf zobsnp.pdf Zakon_o_javnim_putevima.pdf PIB: 101152844; Matični broj: 17180835; Šifra delatnosti: 4211; Tekući račun: 205-240480-37 Kontakt Telefon: +381 (032) 716-858 Telefon: +381 (032) 713-554 Telefon: +381 (032) 712-725 Fax:     +381 (032) 716-858 E-pošta: jpgm@mts.rs Parking služba Telefon: +381 (32) 712 725 Zimska služba Telefon: +381 (32) 713 555 Prijava kvarova na javnoj rasveti i oštećenja na signalizaciji Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 26 Prijava potrebnih intervencija na zelenim površinama Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 20 Prijava potrebnih intervencija na kolovozu Telefon: +381 (32) 716 858 lokal 22